Reklamačný formulár

 

Spoločnosť: GRUND a.s.

Sídlo spoločnosti: Kalná Voda 5

Kalná Voda 5, Česko

ID: 25263366

DIC: CZ25263366

E-mailová adresa: info@grundhome.sk

Telefónne číslo: +421-220-839-502

 

 

Spotrebiteľ:

Moje meno:

Moja adresa:

Môj telefón a e-mail:

 

Uplatnenie práva z chybného plnenia (reklamácia)

Dobrý deň,

dňa (*) som si vo vašom obchode (*) objednal (špecifikáciu objednávky nájdete nižšie). Výrobok, ktorý som si zakúpil, má však tieto vady (* tu musí byť vada podrobne popísaná ). Žiadam, aby bola reklamácia vybavená nasledovne: (* tu musí byť podrobne popísaný požadovaný spôsob vybavenia ; napríklad - "keďže ide o odstrániteľnú vadu, žiadam, aby bol výrobok opravený najneskôr v zákonnej lehote 30 kalendárnych dní). Zároveň Vás žiadam o vystavenie písomného potvrdenia o uplatnení reklamácie, v ktorom uvediete, kedy som právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie, spolu s mojím nárokom na opravu/výmenu a následne potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe trvania opravy (ak ide o opravu, nie o výmenu).

Dátum objednávky (*)/dátum prijatia (*)
Objednávacie číslo:
Finančné prostriedky za objednávku, prípadne za doručenie, boli zaslané (*)
a bude vrátená prostredníctvom (v prípade bankového prevodu pošlite číslo účtu) (*)
Meno spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
E-mail:
Telefón:

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo doplňte podrobnosti.

V (tu vyplňte miesto), dňa (tu vyplňte dátum)

 

(podpis)
______________________________________

Meno a priezvisko spotrebiteľa

 

Zoznam príloh:

Faktúra za objednaný tovar č. (*)

 

 

 

Všeobecné pokyny na podanie žiadosti

Ako spotrebiteľ ste povinný preukázať kúpu tovaru predložením dokladu o kúpe alebo iným dostatočne dôveryhodným spôsobom.

Ako spotrebiteľ si nemôžete uplatňovať práva z vád, ktoré ste sami spôsobili alebo o ktorých ste v čase kúpy vedeli. To isté platí pre vady, pre ktoré sme sa s vami ako predávajúci a spotrebiteľ dohodli na znížení ceny. Nezodpovedáme za bežné opotrebenie.

Reklamácie sa musia uplatniť najneskôr do 24 mesiacov. Reklamácie sa musia uplatniť bezodkladne, aby sa zabránilo rozšíreniu vady a následnému zamietnutiu reklamácie. Včasným oznámením závady po jej zistení môžete zabezpečiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

Pohľadávka je vybavená až po tom, ako sme vás o tom informovali. Ak zákonná lehota uplynie, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.