FIREMNÁ DOVOLENKA: Vážení zákazníci, naši zamestnanci a stroje si po celoročnej práci zaslúžia trochu voľna. Od 13. júla do 26. júla 2024 vyhlasujeme dovolenku. Svoje objednávky môžete samozrejme posielať. Len ich, dobre odpočatí a s novou chuťou do práce, budeme spracovávať až v pondelok 29. júla 2024. Váš GRUND vám praje krásne leto.

Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

1.1 Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

1.2 Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy, keď vy alebo vami určená tretia strana (iná ako dopravca) prevezmete tovar. V prípade tovaru dodávaného po častiach sa počíta prevzatie poslednej dodávky; v prípade pravidelne sa opakujúcich dodávok sa počíta prevzatie prvej dodávky.

1.3 Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať spoločnosť GRUND a.s., so sídlom Kalná Voda 5, 54223 Mladé Buky, Česká republika, IČO: 25263366, jednostranným právnym úkonom (napríklad listom zaslaným prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo faxom). Môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ale nie je to vašou povinnosťou.

1.4 Na dodržanie lehoty na odstúpenie od tejto zmluvy stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

2.1 Ak odstúpite od tejto zmluvy, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie, bez zbytočného odkladu a najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme dostali vaše oznámenie o odstúpení od zmluvy (s výnimkou akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že vami zvolený spôsob doručenia bol iný ako najlacnejší štandardný spôsob doručenia, ktorý ponúkame). Na vrátenie peňazí použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste výslovne neuviedli inak. V každom prípade vám nevzniknú dodatočné náklady. Platbu vám nevrátime, kým nedostaneme vrátený tovar alebo ak preukážete, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr.

2.2 Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy. Zodpovedáte len za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, ako je nevyhnutné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti. Sme oprávnení jednostranne započítať akýkoľvek nárok na náhradu škody za zníženú hodnotu proti vášmu nároku na vrátenie kúpnej ceny.

2.3 Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, zaplatíte nám sumu úmernú rozsahu služieb poskytnutých do času, keď ste nás informovali o odstúpení od zmluvy, oproti celkovému rozsahu služieb uvedenému v zmluve.